Welcome! Sign in to access your account. New user?

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kogoro Mouri
Ran Mouri
Kaitou KID
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Which of these is your favorite male character?
Saguru Hakuba
Kaito Kuroba
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Shuuichi Akai
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Whichi one of these is your favorite female character?
Chris Vineyard (Vermouth)
Miwako Satou
Ayumi Yoshida
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Ran Mouri
Akemi Miyano
Sonoko Suzuki
Kazuha Toyama
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Who's your favorite FBI agent?
Shuuichi Akai
Jodie Starling
Andre Camel
James Black
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Isshin Chiba
Shinichi Kudo
Tomoaki Araide
Makoto Kyogoku
Shuuichi Akai
Kaito Kuroba
Ninzaburo Shiratori
Okiya Subaru
Heiji Hattori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Shiho Miyano
Akemi Miyano
Sonoko Suzuki
Jodie Starling
Ran Mouri
Sumiko Kobayashi
Yumi Miyamoto
Whichi of these kids are your favorite character?
Ayumi Yoshida
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Shiho Miayano
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shiho Miyano
Subaru Okiya
Jinpei Matsuda
Shinichi Kudo
Shuuichi Akai
Who's your favorite Black Organization's member?
Korn
Boss
Gin
Pisco
Vodka
Irish
Calvados
Vermouth
Chianti
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Yumi Miyamoto
Ninzaburo Shiratori
Juzo Megure
Wataru Takagi
Miwako Satou
Ginzo Nakamori
Jinpei Matuda
Kiyonaga Matsumoto
Officer Chiba
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
No
Yes
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Kaitou Kid
Conan Edogawa
Sonoko Suzuki
Kogoro Mouri
Ai Haibara
Gin
Mitsuhiko Tsuburaya
Eisuke Hondou
Juzo Megure
Genta Kojima
Ran Mouri
Vermouth
Chianti
Ayumi Yoshida
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Saguru Hakuba
Shiho Miyano
Tomoaki Araide
Jodie Starling
Wataru Takagi
Eri Kisaki
Eisuke Hondou
Shuichi Akai
Yusaku Kudo
Hiroshi Agasa
Kogoro Mouri
Who do you think is more reliable?
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Wataru Takagi
Miwako Sato
Kaitou KID
Professor Agasa
Ran Mouri
Which of these do you think is the best mother?
Tomoko Suzuki
Yukiko Kudo
Chikage Kuroba
Shizuka Hattori
Eri Kisaki
Elena Miyano
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko