Welcome! Sign in to access your account. New user?

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Kogoro Mouri
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kaitou KID
Ran Mouri
Which of these is your favorite male character?
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Kaito Kuroba
Shuuichi Akai
Whichi one of these is your favorite female character?
Ayumi Yoshida
Chris Vineyard (Vermouth)
Ran Mouri
Sonoko Suzuki
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Akemi Miyano
Who's your favorite FBI agent?
Shuuichi Akai
James Black
Andre Camel
Jodie Starling
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Ninzaburo Shiratori
Shuuichi Akai
Isshin Chiba
Wataru Takagi
Saguru Hakuba
Okiya Subaru
Shinichi Kudo
Kaito Kuroba
Makoto Kyogoku
Tomoaki Araide
Heiji Hattori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Yumi Miyamoto
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Shiho Miyano
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Akemi Miyano
Sonoko Suzuki
Miwako Satou
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Shiho Miayano
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Subaru Okiya
Shinichi Kudo
Jinpei Matsuda
Shiho Miyano
Shuuichi Akai
Who's your favorite Black Organization's member?
Vodka
Pisco
Irish
Calvados
Boss
Vermouth
Chianti
Gin
Korn
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Ninzaburo Shiratori
Officer Chiba
Juzo Megure
Yumi Miyamoto
Miwako Satou
Ginzo Nakamori
Jinpei Matuda
Kiyonaga Matsumoto
Wataru Takagi
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
Yes
No
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Eisuke Hondou
Conan Edogawa
Kogoro Mouri
Gin
Ran Mouri
Juzo Megure
Ayumi Yoshida
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Vermouth
Mitsuhiko Tsuburaya
Sonoko Suzuki
Kaitou Kid
Ai Haibara
Genta Kojima
Chianti
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Eri Kisaki
Shiho Miyano
Hiroshi Agasa
Shinichi Kudo
Jodie Starling
Saguru Hakuba
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Yusaku Kudo
Shuichi Akai
Tomoaki Araide
Eisuke Hondou
Who do you think is more reliable?
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Saguru Hakuba
Kaitou KID
Miwako Sato
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Professor Agasa
Which of these do you think is the best mother?
Chikage Kuroba
Tomoko Suzuki
Elena Miyano
Eri Kisaki
Yukiko Kudo
Shizuka Hattori
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko